Üye Girişi

E-Posta
 
Şifre
  Site Üyeliği Şifremi Unuttum

1. Gün (4 Ekim) iPad Ödüllü Quiz Cevapları

1-Aşağıdaki cerrahi tekniklerden hangisi megamatusu olan hipospadyaslı olgularda kullanılır?

a-) MAGPI

b-) MAP

c-) Mathiew flip-flap

d-) Koyanagi flep

e-) GAP

 

2-Radikal prostatektomi sonrası pozitif cerrahi sınırın en sık izlendiği lokasyon neresidir?

a-) Posterior lateral

b-) Mesane boynu

c-) Posterior

d-) Apex

e-) Anterior

 

3- Tur-P sonrası prostat kanseri saptanan hastada radikal retropubik prostatektomi için önerilen minimum bekleme süresi kaç haftadır ?

a-)8

b-) 10

c-) 12

d-) 14

e-) 16

 

4- Prostat kanserinin hormonal tedavisinde kullanılan ajanlardan hangisi androjen sentezini inhibe ederek etki gösterir?

a-) Bicalutamid

b-) Siproteron asetat

c-) Ketokanozol

d-) Aberalix

e-) Goserelin

 

5- İntravezikal BCG uygulamasında ciddi enfeksiyon riski görülme oranı nedir?

a-% 5

b-%15

c-%30

d-%45

e-%60  

 

6-intravezikal BCG uygulaması sonrası aşağıdaki interlökinlerden hangisi idrarda en yüksek seviyede saptanır?

a-İL 1

b- İL 3

c- İL 8

d- İL 10

e- İL 12

 

7- Radikal prostatektomi sonrası metastaik sağkalımı değerlendirmede en önemli parametre aşağıdakilerden hangisidir?

a- PSA değeri

b- PSA ikilenme zamanı

c- PSA nadir

d- Gleason skoru

e- Yaş 

 

8- PNL sırasında kolon yaralanması en sık hangi girişte görülür?

A) Sağ böbrek üst pol giriş

B) Sağ böbrek alt pol giriş

C) Sol böbrek üst pol giriş

D) Sol böbrek orta pol giriş

E) Sol böbrek alt pol giriş

 

9- Aşagıdakilerden hangisi ESWL sonrası görülen akut renal yan etkiler açısından bir risk faktörü değildir?

A) Yaş

B) Cinsiyet

C) Obezite

D) Koroner kalp hastalığı

E) Diabet

 

10- ESWL'ye bağlı histolojik değişiklerden hangisi akut dönemde görülür?

A) Nefron kaybı

B) Venöz trombüs

C) Ven dilatasyonu

D) Fibrozis

E) Kalsiyum ve hemosiderin depositleri

 

11- EAU kılavuzlarına göre T2 ve daha düşük evre prostat kanseri tanısı olan PSA <20 ng/ml olan ve gleason skoru ≤6 olan hastalarda lenf nodu pozitiflik oranı hangi aralıktadır?

 1. <%10
 2. %15-20
 3. %20-25
 4. %30-35
 5. %40-45

 

12- Radikal prostatektomi sonrası biokimyasal rekürrensi olup lokal nüks düşünülen hastada verilmesi gereken minimum kurtarma radyoterapi dozu nedir?

 1. 40 Gy
 2. 56 Gy
 3. 64 Gy
 4. 72 Gy
 5. 80 Gy

 

 

13- İnmemiş testis tedavisinde hormonoterapinin başarı şansı nedir?

 1. <%20
 2. %30
 3. %40
 4. %50
 5. %60

 

14-Açık ve Laparaskopik radikal prostatektomi verilerini karşılaştıran Toujier çalışmasına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Onkolojik sonuçlar arasında fark yoktur
 2. Kontinans açısından açık cerrahi daha başarılıdır
 3. Laparaskopik cerrahide kan kaybı daha azdır
 4. Açık cerrahide tekrar başvuru daha fazladır
 5. Laparaskopik cerrahide potens daha erken dönemde kazanılır

 

15- Tedavi edilen hipospadiaslar içinde distal hipospadias oranı kaçtır?

 1. %  50
 2. %  60
 3. %  70
 4. %  80
 5. %  85

 

16- EAU kılavuzlarına göre Maksimal Androjen blokajı monoterapi ile karşılatırıldığında 5 yılda ne kadar sağkalım avantajı sağlar?

A) %5

B)%10

C) %15

D) %20

E) % 25

 

17- Kastrasyona dirençli prostat kanseri için kronolojik olarak ilk kabul edilmiş tedavi hangisidir?

a) Mitoksantron

b) Docetaksel

c) Denosumab

d) Cabazitaxel

e) Abirateron

18. Kurtarma brakiterapi sonrası TUR ihtiyacı ne kadardır?

a) %4

b) %12

c) %34

d) %45

e) %55

 

19. Kurtarma HIFU sonrası artifisiyel üriner sfinkter ihtiyacı % kaçtır?

a) % 1

b) %11

c) %28

d) %34

e) %45

 

 20. EAU kılavuzlarına göre grade 4 vezikoüreteral reflü de enjeksiyon tedavisinin ortalama başarısı nedir?

a) %38

b) %45

c) %57

d) %63

e) %72