Üye Girişi

E-Posta
 
Şifre
  Site Üyeliği Şifremi Unuttum

2. Gün (5 Ekim) iPad Ödüllü Quiz Cevapları

1-Distal hipospadias onarımı için en sık kullanılan yöntem hangisidir?

a-TIP

b-Magpi

c-Mathiew

d-Koyanagi

e-Byars                                        

 

2-Aşağıdakilerden hangisi trus+biyopsinin en sık komplkasyondur?

a-Enfeksiyon

b-Rektal kanama

c-Akut üriner retansiyon

d-Hematüri

e-Hematospermi                                 

 

3-Aşağıdaki genlerden hangisi 5.kromozom da bulunup prostat kanseri dokusunda upregüle olur?

a-AMACR

b-SRD5A2

c-CYP12

d-KCK15

e-PBOV1              

 

4-Aşağıdakilerden hangisinde TRUS+bx endikasyonu yoktur?

a-PSA > 4ng/dl

b-60-65 yaş arası hastada psa>2.5 ng/dl olması

c-Prostat nodülünün olması

d-Yıllık PSA artış hızının 0,5 ng/dl nin üzerinde olması

e-40 yaşındaki hastanın PSA>0,6 ng/dl olması                           

 

5-Aşağıdakilerden hangisi TRUS+biyopsi için kesin kontrendikasyon değildir?

a-Koagulopati

b-Ağrılı anorektal kontraksiyonlar

c-Ciddi immunsupresyon

d-Akut prostatit

e-İdrar yolu enfeksiyonu

 

6-Aşağıdakilerden hangisi PNL için mutlak kontrendikasyondur?

a-Düzeltilmemiş koagulopati

b-Atnalı böbrek

c-Transplante böbrek

d-Morbid obezite

e-Kalisyel divertikül              

 

7-Aşağıdakilerden hangisi anejekulasyon nedeni değildir?

a-TUR-P

b-Alfa blokör

c-Antidepresanlar

d-Multiple skleroz

e-Efedrin

 

8-Anterior üretral striktürlerin tedavisinde altın standart yöntem hangisidir?

a-Üretal dilatasyon

b-Üretral stent

c-Eksizyon ve primer anastomoz

d-Laser üretrotomi

e-İnternal üretrotomi                          

 

9-Antenatal hidronefroz tüm gebeliklerin yüzde kaçında görülmektedir?

a- % 4-6

b- % 1-3

c- % 6-8

d- %0,1-1

e- %6-8                                             

 

10- EAU tedavi kılavuzlarına göre BPH tedavisi için kullanılan aşağıdaki ilaçlardan yarılanma ömrü en uzun olan hangisidir?

a-Alfuzosin

b-Doksazosin

c-Silodosin

d- Tamsulosin

e-Terazosin

 

11- EAU tedavi kılavuzlarına göre enürezis nokturna tedavisinde İmipramin’e yanıt oranı yüzde kaçtır?

a-%10

b-%20

c-%30

d-%40

e-%50

 

12- EAU tedavi kılavuzlarına göre, desmopressin tedavisine yanıt oranı yüzde kaçtır?

a-%20

b-%50

c-%60

d-%70

e-%80

 

13- p2PSA’ nın, tPSA 2-10 ng/ml arasındayken prostat kanserini saptamadaki özgüllüğü yüzde kaçtır?

a-%98

b-%95

c-%90

d-%88

e-%85

 

14-Janetschek, G. ve ark. tarafından yapılan çalışmaya göre klinik evre 1 testis tümörlerinde laparoskopik RPLND sonrası relaps oranı yüzde kaçtır?

a-%3,5

b-%4,6

c-%5,8

d-%6,3

e-%10

 

15- Laparoskopik RPLND, açık RPLND’ ye kıyasla hangi açıdan daha üstündür?

a-Onkolojik sonuçlar

b-Maliyet

c-Hasta tatmini

d-Mortalite

e-Etkinlik

 

16-EAU tedavi kılavuzlarına göre prostat kanseri tedavisinde genişletilmiş pelvik LND için çıkarılması önerilen ortalama lenf nodu sayısı kaçtır?

a-11

b-16

c-20

d-23

e-30

 

17-Bukkal mukoza, üretroplastide Kirill Saphezhko tarafından ilk kez kaç yılında kullanılmıştır?

a-1862

b-1894

c-1912

d-1945

e-1975

 

18-Andrich ve ark. çalışmasına göre anastomotik üretroplastinin 15 yıllık rekürrens oranı yüzde kaçtır?

a-%7

b-%14

c-%21

d-%30

e-%42

 

19-Aşağıdaki bakterilerden hangisi botulinum toksin salgılamamaktadır?

a-Clostridium botulinum

b- Clostridium butyricum

c- Clostridium baratii

d- Clostridium argentinense

e-Clostridium minutissimum

 

20-Prostat kanseri tanısında aşağıdaki belirteçlerden hangisinin duyarlılığı %100’ dür?

a-Survivin mRNA

b-MCM-5

c-AMACR

d-UPM3

e-PSA