Üye Girişi

E-Posta
 
Şifre
  Site Üyeliği Şifremi Unuttum

3. Gün (6 Ekim) iPad Ödüllü Quiz Cevapları

 1. Pelvik organ prolapsusu için kullanılan, pelvik organ prolapsusu sınıflandırma sisteminde(POPQ), prolapsus için hangi sabit nokta referans noktasıdır?
  1. Hymen halkası
  2. Introitus
  3. Perineal gövde
  4. Spinaiskiadikum
  5. Genitalhiatus

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi abdominal kaçırma basıncı ölçümünü etkilemez?
  1. Üretral hipermobilite
  2. Mesane hacmi
  3. Azalmış kompliyans
  4. Büyük bir sistosel bulunması
  5. Kateter çapı

 

 1. Gerilimsiz vajinal bant (TOT) prosedürünün hangi mekanizma ile işlediği düşünülür?
  1. Mesane boynu hipermobilitesinin giderilmesi ile
  2. Midüretral desteğin arttırılması ile
  3. Üretranın obstrüksiyonu ile
  4. Üretral pozisyonun düzeltilmesi ile
  5. Bir periüretral reaksiyona sebebiyet vererek

 

 1. İlk insan böbrek nakli hangi yılda gerçekleştirilmiştir?
  1. 1926
  2. 1933
  3. 1939
  4. 1945
  5. 1951

 

 1. Canlı donör nefrektomi sonrası renal vericide total renal fonksiyon yüzde kaça düşer?
  1. %50
  2. %65
  3. %80
  4. %90
  5. %95

 

 1. Holmium lazer kullanılarak yapılan endoskopik taş cerrahisinde, hangi taşın kırılması sırasında ortamda siyanid oluşumu izlenir?
  1. Sistin
  2. Ca oxalat monohidrat
  3. Ca oxalat dihidrat
  4. Ürik asit
  5. Strüvit

 

 1. 40 yaşında erkekte ortalama prostat ağırlığı kaç gramdır?
  1. 10 g.
  2. 20 g.
  3. 30 g.
  4. 40 g.
  5. 50 g.

 

 1.  Aşağdakilerden hangisi selektif Alfa-1 blokörlerden değildir?
  1. Silodosin
  2. Tamsulosin
  3. Phenoxybenzamine
  4. Prazosin
  5. Alfuzosin

 

 1.  Hangi sitokinin Peyronie ile ilişkisi saptanmıştır?
  1. TGFβ1
  2. TGFβ2
  3. TGFβ3
  4. TGF-α
  5. IGF-1

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi dolum tipi alt üriner sistem semptomlarından değildir?
  1. Noktüri
  2. Aciliyet hissi
  3. Sık idrara çıkma
  4. İnkontinans
  5. Yavaş akım

 

 1. EAU tedavi klavuzlarına göre aşağıdaki alfa-blokerlerden hangisinin yarılanma ömrü en kısadır?
  1. Alfuzosin IR
  2. Doksazosin IR
  3. Silodosin
  4. Tamsulosin OCAS
  5. Tamsulosin MR

 

 1. Mayer ve arkadaşlarının çalışmasına göre 1997 -2007 arasında yapılan 67 randomize kontrollü çalışmanın meta analizinde ortalama TUR-P ameliyat süresinin daha önceki dekadlara azaldığı saptanmıştır. Bu süre aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur?
  1. 62,5 dakika
  2. 55,3 dakika
  3. 48,6 dakika
  4. 38,5 dakika
  5. 25,8 dakika

 

 1. Reich ve arkadaşlarının Journal of Urology’de yayınlanan çalışmasına göre TUR-P sonrası TUR sendromu hastaların yüzde kaçında görülmüştür?
  1. % 1,4
  2. % 2,9
  3. % 5,8
  4. % 11,1
  5. % 17,8

 

 1. Dr. Levine’ın bugünkü konuşmasında adı geçen Raheem ve arkadaşlarının çalışmasına göre peyroni hastalığında vakum tedavisi, cerrahi gereksinimini azaltmaktadır. Bu tedavinin uygulandığı hastaların yüzde kaçında sonradan cerrahi tedavi gereksinimi ortaya çıkmıştır?
  1. % 12
  2. % 26
  3. % 38
  4. % 49
  5. % 67

 

 1. Dr. Laurence Levine’ın peyroni hastalarında inflatable penil protez yerleştirdiği çalışmasında mekanik başarısızlık oranı kaç olmuştur?
  1. % 3
  2. % 7
  3. % 13
  4. % 17
  5. % 23

 

 1. Dr. Cenk Bilen’in sunumunda çocuklarda mini PNL sırasında kötü görüntü ve kanama nedeniyle ameliyatların ertelenme oranı yüzde kaçtır?
  1. % 10
  2. % 20
  3. % 30
  4. % 40
  5. % 50

 

 1. Kronik orkialji tedavisinde MDSC (spermatik kordun mikro denervasyonu) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  1. Kısmi ya da total fayda oranı %71-88 dir
  2. İlk vaka raporu 1978’de yayınlanmıştır.
  3. Primer avantajı testisin testisin korunmasıdır
  4. Vizüel ağrı skalasında %52 oranında tam düzelme sağlar.
  5. Daha önce cerrahi tedavi uygulanan ve başarısız olan hastalarda uygun bir yöntem değildir

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kronik orkialji için önerilen tedavi yöntemlerinden biri değildir?
  1. Spermatik kordun mikro denervasyonu
  2. Orkiektomi
  3. Epididimektomi
  4. Akupunktur
  5. Pudendal sinir dekompresyonu

 

 1. EAU tedavi kılavuzlarına göre prostat kanseri olma olasılığı %23.9 olan PSA aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. 0-0.5
  2. 0.6-1
  3. 1.1-2
  4. 2.1-3
  5. 3.1-4

 

 1. EAU tedavi kılavuzlarına göre, serbest/total PSA oranı %10’un altında olan hastalarda biyopside prostat kanseri saptanma oranı yüzde kaçtır?
  1. %35
  2. %46
  3. %56
  4. %63
  5. %70